Elektrolab
wz
  • Jedeme pod
  • Firefox
  • Chrome
  • Opera

5W RGB LED s ATtiny13

Tato konstrukce vznikla na objednávku. Naším cílem bylo využít jeden PWM pin ATtiny13 pro řízení 3 čipů RGB LEDky L-LXHL-HPRGB, ovládat rychlost a možnost zastavení na dané barvě.

Popis funkce
Po zapnutí procesoru program najede do nekonečné smyčky. V této smyčce se přepínají výstupy multiplexu od pinu 2 do pinu 4. Při každém přepnutí mezi výstupy multiplexu se zjistí hodnota na pinu PB1 a na PWM pinu se nastaví hodnota PWM v rozsahu 0-255 z proměnné příslušné barvy, R - G - B. Po několika mikrosekundové zpožďovací smyčce (je nutná kvůli zpoždění mezi nastavením PWM hodnoty a jejím výstupem na PWM pin) program pokračuje a to třemi podmínkami přičemž každá určuje co se má dít při stisku jednotlivých tlačítek.
První podmínka pro tlačítko 1 je, že se při jeho stisknutí odčítá z proměnné "rychlost" a že pokud je tato proměnná menší nežli 10, přestane odčítat i při stisku tlačítka. Další podmínka pro tlačítko 2 nuluje proměnnou "stop". Třetí podmínka pro tlačítko 3 nastavuje proměnnou "stop" na 1. Poté z této nekonečné smyčky je odkazováno na vedlejší podprogram je-li proměnná stop rovna nule. V tomto podprogramu jsou nastaveny přechody mezi jednotlivými barvami a to sice tak, že se přičítá do proměnné příslušné barvy a to R - G - B při každém spuštění této smyčky. Je-li přechod dokončen, najede opět od začátku.

Schéma

Stručně
Po přivedení napájecího napětí do obvodu se začnou rozsvěcet všechny barvy s nejvyšší časovou prodlevou. Tlačítkem S1 se časová prodleva zmenšuje.

1) 45 sekund od začátku do sytě červené
2) 34 sekund
3) 24 sekund
4) 13 sekund
5) disko

Po dalším stisku tlačítka S1 program přejde opět na první prodlevu.
Tlačítkem S3 je možno zastavit prolínání barev na právě zobrazené barvě a stiskem S2 (přidržením i několik sekund) prolínání pokračuje.

Barvy se prolínají takto:
Nabíhá bílá, do červené, do žluté, do zelené, do světle modré, do modré, do růžové.
Po růžové program zobrazí bílou a tak pořád dokola.

Konstrukce
V praxi se ukázalo, že by tranzistory BD139 ovládající katody LEDky mohly být nahrazeny klasickými BC337 apod. Tranzistor pro společnou anodu doporučujeme nechat stávající.
Rezistory R9 a R8 by měli mít hodnotu od 1 kΩ do 10 kΩ. Rezistor omezující proud modrému čipu má hodnotu 5 Ω. Rezistor před zelenou má 10 Ω. Je to proto, že zelenou barvu lidské oko vnímá daleko lépe než modrou. Proto se zelená částečně utlumí a při rozsvícení všech tří se nejeví o tolik výraznější než modrá. Rezistor před červeným čipem LEDky má hodnotu 15 Ω, protože je na rozdíl od ostatních čipů jen na 2 V + oko červenou vnímá výrazněji než modrou, ale ne tolik jako zelenou.
Kondenzátor připojený k napájecím svorkám procesoru pohlcuje VF složku, která se dostane do napájecího obvodu. Doporučená hodnota je 100 nF. Takový kondenzátor má při frekvenci 4MHz impedanci 0,4 Ω

Na obrázku je v popředí vidět 5 V stabilizátor s filtrací, RGB LED a ovládací deska.

Celek

DPS bylo navrhnuto v programu Eagle, vyrobeno fotocestou, postříbřené a kryté ochranným nátěrem. Zelenkavá místa jsou tam, kde byl nátěr nerovnoměrně rozetřen.

DPS


Program (hex) zde

<< 5W RGB LED s PIC16F627A

Vytvořili, otestovali a na web přidali David a Jerry
20.12.2009V případě jakýchkoliv připomínek nebo dotazů pište zde.